Valeristica
Publications

© 2018
Books Articles Others

Others

Bulgaren und Türken durch die Jahrhunderte. Probleme der ethno-kulturellen Wechselbeziehungen.

Mainzer Kolloquien zur Turkologie und Orientalistik
Johannes Gutenberg Universität Mainz, Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien, Abteilung Turkologie, 3. Juli 2018.

Für ein solch gebildetes Publikum ist es überflüssig, allbekannte Angaben über die geographische Lage und die kulturellen Besonderheiten von Bulgaren und Türken zu erörtern. Beide Nationen entstanden relativ spät und unter dem Einfluss von Prozessen, die sich woanders in Europa entwickelten. Ich meine damit die Erfindung des Konstruktes „Staatsnation“ infolge der Französischen Revolution, dem das deutsche Modell einer „ethnischen“ oder „Kulturnation“ entgegensteht. Auf dem Balkan wurden Elemente beider Modelle übernommen


Bürgerprotest und neue Aufbrüche - Bulgarien

"Europa - wohin? Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft", Diplomatische Akademie Wien, 14.-16. März 2018.
Veranstalter: PRO ORIENTE, Institut G2W - Ökumenisches Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West, Renovabis - Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa

Sehr geehrte Damen und Herren! Willkommen bei unserem Panel über die Bürgerproteste in Osteuropa. Das Thema ist sehr heikel, und darüber sollte vielleicht ein Politologe oder ein Soziologe, doch kein Historiker referieren, der sich beruflich mit ganz anderen Problemen beschäftigt. Die Befassung mit der Geschichte wird gefährlich, wenn man den eigenen Sachbereich verlässt, um über Prozesse zu diskutieren, die noch im Gange sind und wovon auch keine zugängliche Quellenbasis besteht.


Когато Урания прегърне Клио: Лежерно за историята или Eine Einführung in die Streichholzforschung.

"Историческата наука пред съвременните предизвикателства". Научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за исторически изследвания - БАН, София, 5 декември 2017 г.

Странни са били божествените отношения в Античността. Или по-скоро – представата на хората за тях. Във всеки случай това, което е достигнало до нас като противоречиви сведения не помага да схванем изцяло онова, което древните са мислели, че знаят за Divine Order. Животът им е бил отражение на страстите, капризите и съперничествата между членовете на едно огромно „кралско“ семейство, една монархия par excellence, чиито божествени индивиди се намирали в сложни връзки помежду си.


А. К. КУШКУМБАЕВ. Генеалогия (шежире) кара-кыпчаков как исторический источник

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 12, Özel Sayı (Kıpçak Özel Sayısı), Ankara 2017, Ss. 115-116.

В статье рассматривается вопрос об источниковой стоимости традиционных генеалогий – шежире («родословное дерево» - из арабского шаджаре «дерево», см. араб. шаджаре-ан-несаб, перс. шеджере-и нāме) тюркских конных народов. Первоначально сохранившиеся в устной традиции - кочевникам приходилось вспоминать своих предков до семи «колен» (поколений) назад, с принятием ислама они стали фиксироваться в арабском письме, и в этом виде некоторые из них достигли до наших дней.


Дьорд Хазай в ранните години на българската университетска тюркология

"Тюркологията днес - предизвикателства и перспективи" (ЦИЕК, София, 10-11 ноември 2017).

Проф. Дьорд Хазай (30 април 1932 – 7 януари 2016) е известно име в световната наука. Специализирал се в турския език, литература и история, включително в областта на османотурски език и история, той се нарежда сред най-добрите специалисти в света, допринесли за възхода на тюркологията като комплексна научна дисциплина, а чрез организационната си и библиографска дейност става (наред с Луи Базен) и един от нейните европейски доайени. Заедно с Андреас Тице (1914-2003) Хазай издава може би най-пълния справочник на публикациите в областта (Türkologischer Anzeiger). Освен това е


Унгарски жалони в тюркологията

""Унгаристични четения 2017" (Унгарски културен институт, София, 18 октомври 2017)

Тюркологията е комплексна научна дисциплина, изучаваща езика, историята, етнографията, фолклора и културата на различните тюркски народи, обитаващи обширното евро-азийско пространство. Когато бива фокусирана само върху турската нация, език, диалекти, история и култура, тя се стеснява до туркология, а в рамките на османското и пред-османско минало – до османистика. Обратно, в по-широк план, тюркологията може да се разглежда като съставен елемент на алтаистиката, а заедно с нея – и на урало-алтаистиката. Тези условни термини са във връзка с


Непреходната актуалност на Петър Мутафчиев

""Историкът като изследовател, гражданин и човек". Научна конференция, посветена та 130-годишнината от рождението и 70-годишнината от смъртта на професор Петър Мутафчиев (Н Б У, София, 17-18 май 2013).

Малко са българските „обществоведи“, разкрили особеностите на националното ни развитие по такъв начин, че да бъде възприето като норма и отправен пункт за бъдещи обобщения. А сред тях на пръсти се броят онези, дръзнали да очертаят и спецификите, които ни характеризират като народ. Без оглед на това, дали става въпрос за неговия „дух“ (Geist, spirit) или за „душевността“ (mentality). Една от най-изтъкнатите личности в тази област е професорът от Софийския университет и действителен член на БАН, ученият и общественикът Петър Мутафчиев (1883-1943).


Бележки към предложението за отворено писмо по един актуален повод

Писмото е от името на участниците в семинара на ИИстИ от 15.01.2013 . То е свързано с проекторешение на ПАСЕ относно неприззнаването в България на "помашко малцинство и език".

Писмото е от името на ИИстИ и участниците в семинара от 15.01.2013 – вероятно с идеята да се подписва. Затова текстът трябва да бъде така формулиран, че да не създава впечатление за Института като „гнездо на историческия национализъм“. Ние сме научна институция, т. е. мисията ни е на първо място да търсим и огласяваме „историческата истина“, докато пропагандирането и защитаването на исторически тези (дали правилни или политически мотивирани и оттам – нерядко манипулирани) би трябвало да остане на заден план.


Bibliographia CUMANICA

Списък с публикации по куманската проблематика (над 800 единици). A list of publications on the Cumanian problematic (over 800 items). Liste mit Veröffentlichungen über die kumanische Problematik (über 800 Einheiten). София, 17 март 2012

Това е списък с публикации по куманската проблематика. В основата му е залегнала библиографията от 600 единици, поместена в монографията ми „Куманология: Опити за реконструкция“ (София, 2006, на с. 310-345). Тя бе предоставена като текстови файл (.doc-формат) и на колегата Нуркен Кузембаев от Павлодар (Казахстан) по негова молба с оглед подготовката на „Библиографический словарь кипчаковедов“.


Minderheiten in Bulgarien in der Vergangenheit und Gegenwart

a lecture held for university professors and high school teachers, organized by the Institute for Political Studies at the Klagenfurt University; Sofia, September, 1st 2009 (Hall 1 of the Sofia University).

Bulgarien kehrte auf die politische Karte in einer Zeit zurück, als in Europa schon längst ein Prozeß der Ethnisierung des nationalen Begriffes lieft, zu deren Hauptmerkmale (Gemeinschaft der Sprache oder der religiösen Zugehörigkeit) einige viel leicht zu interpretierende und auch zu manipulierende Merkzeichen für die Bestimmung der Identität, wie z. B. die Kultur im breitesten Sinne des Wortes, die kollektive historische Erfahrung, das eigene Selbstbewußtsein, die vermutliche ethnische Herkunft usw., zugefügt wurden. Gerade deshalb wurde Bulgarien


Мнение по поставените от УС на БАН въпроси - за реформите и трудовото възнаграждение на учените от БАН

Проблемен съвет "Културно-историческо наследство и национална идентичност" (2008)

Уважаеми колеги, не зная дали БАН не е закъсняла със събирането на мнения относно Стратегията за развитие на научните изследвания в България. Самият „Проект за Стратегия” никъде не може да бъде открит on-line и не е ясно дали той не представлява една „реанимация” на подработения през 2004 г. проект, съгласно който институционалното (бюджетно) финансиране на науката трябваше да се съкращава годишно с по 10% за сметка на проектното, докато двете се изравнят към 2013 г., достигайки 50:50%. Доколкото ми е известно, проектът е обсъждан през май т. г. в Пловдив с избрани представители на академичната общност,


Религията дава отговори там, където разумът отказва

Марица, год. ХVІІ, бр. 100 (5553), 26.04.2008, с. 25-26

Всичко е култура. Въпросът е каква е културата, полезна за България? Близо двадесет години ни се внушават кръчмарските ценности като основно нейно градиво – гръцката „шопска” салата, турското кебапче и циганската по стил и дух чалга. Цяло едно поколение израстна с тези „ценности”. Те не са нови – имало ги е и по времето на Алековия герой, но като че ли за пръв път с помощта на електронните медии те придобиха такива измерения, превръщайки се в етикет на масовата култура. Книгата се запази като занимание за единици. За онази малобройна група по-„консервативни” люде, които знаят, че „Ангелските езици” на пловдивчанина Димитър Динев стана бестселър в Австрия, а в Германия „Разрухата” на Владимир Зарев бе определена за най-добрия пост-социалистически роман от Източна Европа.


Може ли общ балкански учебник по история?

Българи: Списание за нацията, бр. 2 (7), март-април 2008, с. 29-30

Специалисти могат да се съберат, но каква концепция ще направят, дали ще е полезен, дали ще бъде пълен този учебник, ще може ли да се използва изобщо в различните страни, е труден въпрос. Примерът с Германия и Франция, опитът да бъде повторен с Германия и Полша не дават достатъчно основание за евентуален успех.


Die Muslime am Balkan als eine überregionale Minderheit: Probleme der Identifizierung

a lecture held on May, 19th 2004 at the Institute for South-East European History of the Vienna University to the Appointment Commission for the occupation of a regular position of an university professor for Southeastern European History (Successor of Prof. M. D. Peyfuss).

Am Ausgang des 20. Jahrhunderts lebten am Balkan (ohne die Bevölkerung im europäischen Teil der Türkei in Betracht zu ziehen) etwa 7 bis 8 Millionen Muslime. Im Unterschied zur etwa denselben Anzahl der als Gastarbeiter, Kriegsvertriebene oder aus anderen Beweggründen nach Europa übersiedelten Moslems (die meisten davon in der BRD, in Frankreich und in Großbritannien) stellen die Anhänger dieser Weltreligion in Südosteuropa eine alte autochthone Gruppe dar. Die muslimischen Gemeinschaften sind dort als ein Erbe der Jahrhunderte lange osmanische Herrschaft zu betrachten, da der Islam erst mit der Expansion der osmanischen Türken seinen festen Fuß in der Region faßte.


Атестация на Института по история, 1994-1999 г.

Писмо, критерии за оценка, извадка от крайния резултат и коментар.

Съдържание:
1. Писмо до секционните ръководители и научния състав;
2. Критерии за индивидуално атестиране;
3. Извадка от Атестационната карта на Института по история - БАН за 1994-1999 г.
4. Коментар към Атестационната карта на Института по история.


Къде е прародината на българите?

Нощен труд, 21-22.12.1998, с. 4

Основните съвременни теории за произхода ни бяха повторени отново - Петър Добрев сочеше Памир, доц. Татяна Ярулина - Приуралието, д-р Валери Стоянов - пространствата между Иран, Туран и Древния Изток.


Атестация на Института по история, 1993 г.

Информация относно системата за равнопоставена оценка на натовареността и резултатите от дейността на учените без оглед на тяхната възраст, трудов стаж, длъжност, служебно положение и научна квалификация за 34 годишен период (1960-1993 г.).

Приложение 1: АНКЕТНА КАРТА; Приложение 2: І. Таблица за изчисляване дейността на сътрудниците по т. 1, 2 и 3 от критериите за индивидуално атестиране; ІІ. Премиране на сътрудниците по т. 3.8 и т. 4 до т. 10 от критериите; ІІІ. Наказателни точки; Приложение 3: Информация за начина на прилагане на критериите и точковата система в процеса на атестиране;


Диктатурата се прави от мъже, затова у нас такава опасност няма

Експрес, год. І, бр. 59, 05.07.1993, с. 6

Сега ни се натрапва опростенчески влизането в Европа, или връщането към обществото на 1939 г.


Спектър

1968, 1969

Навънка - снежни преспи, тишина, / дървета в бяло и неземна красота. / Залезе слънцето и тихо в небесата / загадъчно усмихва се луната.
Прозорците на хижата в нощта / искрят като елмази сред снега, / а вътре - рой звезди и пъстрота - / блести елха със нежна красота.