Valeristica
Publications

© 2018
Books Articles Others

Books

Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch-türkischen Paläographie und Diplomatik: Mit einer Bibliographie

Als die ersten Wiedergaben osmanischer Urkunden schon im XVII. Jahrhundert veröffentlicht wurden, dachte noch niemand daran, daß die Erschließung dieser wichtigen Quellen zu einer neuen Richtung in der Wissenschaft führen würde. Sie sind als Begleitmaterial in verschiedenen Grammatiken, Chrestomathien, Geschichtswerken, aber auch als separate Veröffentlichungen herausgegeben worden und...


Diplomatics

ISBN 954-430-064-3

Дипломатика на средновековните извори: Владетелски документи

Тази монография е предназначена да запълни съществена празнина в специализираната научна литература. Тя бе замислена първоначално като историографска студия, която да очертае облика и най-важните етапи в развитието на дипломатиката, да запознае българския читател с тази основна помощно-историческа дисциплина, възникнала като самостоятелно направление преди...


The Name Bulgar

Етнонимът "българи"; За българо-тюркските смешения

Повече от столетие продължават опитите за разкриване значението на българското народностно име. От досегашните етимологии особена популярност придоби хипотезата на Томашек - Вамбери - Немет, съгласно която Bulgar представлява форма за 3 л. ед. ч. сег. вр. на тюркския глагол bulgamak ("mischen; aufmischen; aufrühren, wühlen", т. е. "смесвам, размесвам, разбърквам") с най-общо значение "Mischling, Aufmischer" ("смесен, мелез, хибрид; разбърквач"), "aufrührerisch, ...Турското население в България между полюсите на етническата политика

Въпросът за турското население отдавна заема важно място в българската национална политика. Неговото значение нарасна особено много през последните десетилетия, когато по идеологически и конюнктурно-политически съображения редица други, далеч по-важни аспекти на националния въпрос бяха изместени на заден план. Едва ли е имало друга подобна тема, която така често да е занимавала държавните институции, като темата за турското малцинство. ...


Historiography of Codex Cumanicus

ISBN 954-90553-4-5

История на изучаването на Codex Cumanicus; Кумано-печенежки антропоними в България през ХV век

Когато преди повече от десетилетие видният български османист Страшимир Димитров ме инспирира да подготвя кратък материал за спецификата на Codex Cumanicus, все още не бях запознат с вече обнародваното изследване на Vladimir Drimba "Sur la datation de la première partie du Codex Cumanicus" (в: Oriens, 27-28, 1981, 388-404), поставящо в нова светлина въпроса за датировката ...


Куманология: Опити за реконструкция

Монографията е част от едно по-голямо изследване върху историята на изучаването на куманите. То обхваща 800 компютърни страници с размер на шрифта 14 пункта, без да съдържа всички необходими приложения (липсват например индекси на етническите названия, на личните имена, на географските и политическите обозначения, както и на срещаните в текста и в бележките под линия кумански езикови реликти). Заедно с тях обемът на монографията би надхвърлил 900 страници, а това я прави нерентабилна за всеки днешен издател. Но и в този си вид тя е достатъчно обемиста ...


Куманология: Историографски ескизи, т. 1

Не бе много отдавна - преди година, когато веднага след рождения ми ден (беше вторник, приемното време на Института) от Издателството на БАН ми съобщиха, че най-после книгата "Куманология - Опити за реконструкция" е излязла от печат и мога да получа обещаните пет авторски екземпляра. Това беше най-хубавият подарък за деня. Още тогава оставих с автограф първата бройка на институтската библиотека. Същия ден се появи Петер Бахмайер, удостоен година по-късно с почетното звание доктор хонорис кауза на Софийския университет ...


Куманология: Историографски ескизи, т. 2

В този том повествованието на "Историографските ескизи" е продължено от края на Втората световна война до първите години на новото хилядолетие. Хронологичната рамка е избрана по практически съображения, но и с оглед на съдържателността. От една страна щеше да бъде много неравностойно, ако материалът бе групиран в „до” и „от” началото на ХХ в. – всекиму е известно, че колкото сме по-близо до съвременността, толкова по-нараства количеството историческа информация, а това би рефлектирало и върху обема на частта, посветена на отминалото столетие.


Valeristica Polyhistorica, 1

ISBN - 978-954-2903-04-8

Valeristica Polyhistorica: Избрани приноси към гранични области на историята, т. 1

Идеята за тази книга има своята предистория. Още докато работех по проекта върху "Куманологията" и то в началната му фаза по издирването и осмислянето на обнародваните в областта изследвания бях често изправян пред невъзможността да се добера до една или друга публикация, когато тя е била поместена в периодично издание или сборник, липсващи във фонда на съответната библиотека. ...


Valeristica Polyhistorica, 2

ISBN - 978-954-2903-05-5

Valeristica Polyhistorica: Избрани приноси към гранични области на историята, т. 2

Материалите във втория том гравитират около две основни тематични средища - едното е това на помощните исторически науки (с акцент върху палеографията и дипломатиката), а другото е свързано с отделни аспекти на югоизточно-европейското (в частност българско) минало и настояще. Работата върху началата на османистичните проучвания, обусловили пораждането на ...


Valeristica Polyhistorica Supplementa, 1

ISBN 978-954-2977-80-3,
ebook 978-954-2977-82-7

Valeristica Polyhistorica Supplementa: Избрани приноси към гранични области на историята, т. 1. Cumanica

Преди близо едно десетилетие, когато бе публикуван предходникът на този сборник, въобще не ми бе идвало на ум, че един ден ще се заловя да правя и негово продължение. Тогава се наслаждавах на придобития скромен опит в предпечатната подготовка и художественото оформление на самата книга, подхранвайки надежди по отношение на идващото време. А то беше противоречиво. ...


Valeristica Polyhistorica Supplementa, 2

ISBN 978-954-2977-81-0,
ebook 978-954-2977-83-4

Valeristica Polyhistorica Supplementa: Избрани приноси към гранични области на историята, т. 2. Miscellanea

Материалите от вторият том на сборника се групират около няколко основни тематични кръга – аспекти на османотурската палеография и дипломатика, въпроси на балканския ислям, проблеми на Българската православна църква, Varia. Оттук и неговото обозначение като Miscellanea.

Към първата група се отнасят три статии на немски език, публикувани през 90-те години на миналия век. От тях първата бе и най-ранната ми чуждоезична публикация. ...